วิถีชีวิตกับ “อาหาร” พื้นบ้าน

วิถีชีวิตกับ “อาหาร” พื้นบ้าน ของคนอีสาน

October 15, 2021 Gavin Hoffman 0

วิถีชีวิตกับ “อาหาร” พื้นบ้าน อาหารการกิน เป็นความปรารถนาและก็สิ่งที่มีความต้องการเบื้องต้นของผู้คนทุกกลุ่มเหล่า เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอด แล้วก็ในวิถีสังคมเดี๋ยวนี้ อัตลักษณ์อย่างหนึ่งของลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมลาวชาวอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวโยงกับชีวิตอาหาร ที่มีวัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ ซึ่งในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีวิทยานับว่าเป็นจำพวกข้าวท้องถิ่นของคนเราในแถบนี้ทั้งสิ้น ในสมัยก่อนที่จะมีการรับศาสนาพุทธจากประเทศอินเดียอายุกว่า 5,000 ปี ดังกลุ่มคำที่ คุณครูสุจิตต์ วงษ์เทศ ได้พูดถึงวัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวในมิติความหมายที่วรรณะทางด้านสังคม ว่า ข้าวเจ้าเป็นสิ่งของเจ้า ส่วนข้าวเหนียวเป็นของใช้ขี้ข้า จนต่อมาภายหลังได้มีหลักฐานร่องรอยชี้แจงว่า ข้าวเหนียวเป็นประเภทเดียวและชนิดเดียวกักข้าวประจำถิ่นของภูมิภาคอีสานที่มีมาแต่เก่าแก่ โดยคนทุกเชื้อสายในแถบถิ่นนี้ล้วนแต่รับประทานข้าวป่ามาก่อน ซึ่งเป็นเครือญาติข้าวเหนียว โดยเจอหลักฐานเป็นแกลบข้าวเหนียวอยู่ในแผ่นก้อนอิฐ […]